ඔබගේ කාර්යාලීය නිවාස කර්මාන්තශාලා ඇතුළු ඕනෑම ස්ථානයකට සුදුසු පරිදි සහ ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන අයුරින් විද්‍යුත් පරිපථ සහ සම්පුර්ණ ඉලෙක්ට්‍රෝනික උපාංග නිමවා දෙනු ලැබේ.
more...